Reklamácia

Záruky a reklamácie

Záručná doba a životnosť tovaru

Záručná doba a životnosť tovar nie je to isté. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 

Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu je možné uplatniť iba v záručnej dobe, teda do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví na tovare vada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný (napr. nestačí iba jedna topánka, ale celý pár), čisté, suché a hygienicky nezávadné. Pri reklamácii je potrebné preukázať nákup tovaru z e-shopu SGSPORT.CZ, najlepšie dokladom o nákupe (faktúru).
Všetky reklamácie spojené s objednávkou cez internetový obchod zasielajte poštou či kuriérom na adresu sídla spoločnosti Podbabská 17 bez dobierky! Priamo na kópiu dokladu uveďte dôvod reklamácie, stručne popíšte vzniknutú vadu, alebo využite náš reklamačný list, kde všetko potrebné vyplníte. Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú vadu, má zákazník právo na bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Túto vadu odstránime bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorá bola spôsobená nevhodným a neprimeraným užívaním výrobku (napr. používanie obuvi pre iné účely než bola vyhotovená, všetky typy špeciálnych lôpt, nárazy futsalových lôpt do rebrín a pokazene ventilky) sme schopní pod dohode zabezpečiť opravu tovaru u špecialistu za poplatok.

Stiahnite si náš reklamačný formulár

Adresa pro zaslaní reklamácií:

,,REKLAMACE,,
E-ENTERPRISE s.r.o.
Podbabská 17
160 00 Praha 6
Česká Republika

Neposielajte tovar pre reklamácie na dobierku. Tovar nebude prebraný a zásielka odíde späť odosielateľovi!

Bližšie informácie na:
reklamace@sgsport.cz
TEL: +420 601 575 896
 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a firmy E-ENTERPRISE s.r.o. v prípade, že napriek všetkému úsiliu E-ENTERPRISE s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu reklamácie, postupuje sa podľa nasledujúcich krokov.

Predchádzanie vzniku vady
Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
Nadmerné užívanie výrobku alebo jeho používanie k nevhodnému účelu môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť a životnosť výrobku.
Správna a pravidelná údržba výrobku je predpokladom pre dobrý stav tovaru a jeho plnú funkčnosť. Poradíme vám, ako sa správne starať o bundy.

Všeobecné záručné podmienky
Práva kupujúceho zo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou a zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačný poriadkom v platnom znení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je povinný zoznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom (napr. vyvesením v predajni, zverejnením na www stránkach).
V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne u tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nie je možné uplatniť v prípade, že:
- zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu či mechanického poškodenia
- zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonávania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávnej transpozície
- reklamácia sa týka vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena
- ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim
- tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty

Uplatnenie reklamácie
Uplatnenie reklamácie možno v našom prípade len poštou, či kuriérskou službou. Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby. V prípade, že kupujúci bude tovar po zistení vady naďalej používať a spôsobí tak rozsiahlejšie poškodenie, nebude reklamácia uznaná.
Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. doložiť miesto a čas uskutočnenia kúpy a cenu zakúpeného tovaru. Vyššie uvedené náležitosti doloží zákazník dokladom, záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom.

Záručná doba
Lehota na uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovená záručná doba dlhšia.
Pri tovare použitého môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov. Predávajúci je však povinný túto skutočnosť s kupujúcim dohodnúť a zjednanú záručnú dobu uviesť na doklade o predaji tovaru.
Právo na reklamáciu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.
Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný tovar po skončení opravy prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho súčastí, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia tovaru.
Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou, počas ktorej môže tovar pri správnom užívaní a údržbe, vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a intenzite užívania, vydržať.

Vybavenie reklamácie
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia (obdŕžania) reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty, má kupujúci rovnaké práva ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdenie oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe. V takom prípade stráca kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy. Kupujúci je povinný prevziať zaslaný tovar. Ak si nevyzdvihne kupujúci tovar do šiestich mesiacov od vyznačeného dátumu a ak bol v tejto dobe kupujúci aspoň raz vyzvaný k prevzatiu tovaru, má predávajúci právo tovar zlikvidovať.

Po vybavení reklamácie odosielame tovar späť prepravnou službou.

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Odstrániteľné vady
Chyby, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú vady odstrániteľné. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takom prípade vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a tovar opraviť. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru len v prípade, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je vyššie uvedený postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
V prípade, že sa u tovaru prejaví rovnaká odstrániteľná vada i po predchádzajúcich najmenej dvoch opravách alebo ak sa vyskytnú u tovaru súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, má kupujúci rovnaké práva, ako by sa rokovala o vadu neodstrániteľnú.

Neodstrániteľné vady
Chyby, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, sú vady neodstrániteľné. Kupujúci je v takom prípade oprávnene požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
V prípade inej neodstrániteľné vady veci, ktorá však nebráni v jej užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Riešenie sporov
V prípade, že predávajúci reklamáciu odmietne ako neoprávnenú, alebo ak dôjde v priebehu reklamačného konania k inému sporu, je kupujúci oprávnený obrátiť sa na súdneho znalca a vyžiadať si u neho posudok o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že vyššie uvedený znalecký posudok predávajúci neuzná, prípadne predloží kupujúcemu posudok s odlišným výrokom, majú obe strany právo obrátiť sa na príslušný súd.

Stiahnite si náš reklamačný formulár